Detta är Naturskydd.nu

Natur är ett ord som kan ha olika innebörd men syftar oftast på biosfären som inbegriper vår planets alla ekosystem som hyser biologiskt liv. Grunden för Naturskyddsföreningens arbete är kärleken till naturen.

I boken Big World Small Planet, välfärd inom planetens gränser, av Johan Rockström och Mattias Klum presenteras viktiga budskap att människan drivit vår planet för långt och att vi gått från att ha varit en liten värld på en stor planet till att vara en stor värld på en liten planet. Det vi nu kan vara säkra på är att saker förändras där överraskningar blir det normala. Respekterar vi inte planetens gränser kan detta resultera i katastrofala följder. Kontakten mellan människa och natur behöver återknytas och vi behöver kämpa för vår återstående vackra natur för att garantera vår egen välfärd och välbefinnande. Författarna J Rockström och M Klum menar att vi kan vända den nedåtgående trenden. Genom att använda vår intelligens, kreativitet och teknologi kan vi investera för vår framtida välfärd i världen. I boken presenteras de nio planetära gränserna som den miljövetenskapliga forskningen tagit fram har Klimatförändring och Biologisk mångfald överskridits där vi går in i en högriskzon för oåterkallelig förändring.


Det är oerhört viktigt att vi tar internationella och nationella miljömål på allvar. Vi behöver alla bidra till att utveckla vår livsstil för att bidra till att nå våra klimat- och miljömål. Här är det många som bidrar med inspiration och driver på denna nödvändiga förändring. Men det är inte enbart enskilda människors livsstil som måste förändras, även om detta är en oerhört viktig målsättning, utan vi behöver även förändra samhället så att även det går i rätt riktning mot minskad negativ klimat- och miljöpåverkan. Vi behöver t.ex. alla försöka minimera våra transporter och använda mer fosilfria allternativ, men samhället måste också bidra med att i all sin fysiska planering försöka minimera behovet av transporter. Här har det varit och fortfarande är så att tätorter byggs ut där stora markarealer tas i anspråk för bostäder medan samhällsservice med handelsomroden placeras så att behovet av det dagliga transportbehovet ökar. Likaså tas attraktiva områden i anspråk för att tillgodose en alltmer kräsen marknad, där god betalningsförmåga blir en förutsättning. Attraktiva områden är ofta mark med höga naturvärden och trenden bland kommunerna är att i stället krav på sjönära lägen bytts till krav på strandnära, attraktiva lägen.


Bloggen Naturskydd.nu, som drivs av Naturskyddsföreningen i Motala, vill här redovisa sin granskning av samhällsplaneringen i Motala, kritisera men också ge beröm för den utveckling som bedrivs.